Conservatori professional

Són ensenyaments de caràcter reglat, d'acord amb el que estableix el Decret 25/2008, de 29 de gener. Els estudis tenen una durada de sis cursos (GP1 a GP6), amb una càrrega lectiva setmanal d'entre 5 i 8,30 hores, segons el curs i l'especialitat. L'accés al Grau Professional, a través d'una prova, pressuposa uns coneixements previs de música.

Especialitats que es poden cursar

Instruments de l'orquestra: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix.
Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue, piano.
Especialtat de cant.

Assignatures

Totes les especialtats inclouen: instrument, llenguatge musical/harmonia, altres assignatures obligatòries, assignatures d'especialitat i assignatures optatives. Podeu consultar els plans detallats per especialitats i cursos a les Normes d'Organització i Funcionament (NOFC) del Conservatori.