NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE DEL CONSERVATORI

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE DE L'ESCOLA DE MÚSICA

Protocol de prevenció i actuació en cas d'assetjament, abús sexual o maltractament

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

ORDRE EDU/31/2009, de 4 de febrer, per la qual s’estableix l’organització de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música

DECRET 25/2008, de 29 de gener

LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)